برنامه زمانی کنفرانس:

 

۸:۳۰ -۱۰

۱۰  ۱۰:۳۰

۱۰:۳۰ – ۱۲

۱۲  ۱۳:۳۰

۱۳:۳۰ – ۱۵

۱۵  ۱۵:۳۰

۱۵:۳۰ – ۱۷

روز اول

افتتاحیه

افتتاح نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه

نشست اول ارائه مقالات

ناهار و نماز

پانل تخصصی اول

پذیرایی و بازدید از پوسترها

نشست سوم ارائه مقالات

نشست دوم ارائه مقالات

پانل تخصصی دوم

نشست چهارم ارائه مقالات

کارگاه اول

(۱۰:۳۰-۱۲:۳۰)

 

 

 

 

روز دوم

نشست پنجم ارائه مقالات

پذیرایی و بازدید از پوسترها

پانل تخصصی

سوم

ناهار و نماز

نشست پنجم ارائه مقالات

پذیرایی و بازدید از پوسترها

اختتامیه: تقدیر از حامیان، اعلام نظرات شرکت کنندگان در خصوص پرسشنامه

نشست ششم ارائه مقالات

پانل تخصصی چهارم

نشست پنجم ارائه مقالات

کارگاه دوم

(۱۰ – ۸)

 

کارگاه سوم

(۱۵:۳۰ – ۱۳:۳۰)

 

منبع:

http://nnc.strik.sharif.ir

 

ارسال دیدگاه