معرفی دوره

واحد آموزش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای لینوکس اقدام می‌نماید.

کارگاه های آموزشی پایه به منظور توسعه مبانی لازم برای آموزش های تخصصی ارائه می شوند.

مخاطبان دوره

راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره

  • آشنایی با سیستم عامل لینوکس
  • فراگیری دستورات اولیه لینوکس
  • آشنایی با فایل سیستم‌ها و ساختار آن‌ها
  • آشنایی و کاردر محیط KDE وGNOME

سرفصلهای دوره:

 

Detailed Objectives

1.System Architecture
2.Linux Installation and Package Management
3.GNU and Unix Commands
4.Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

 System Architecture
101.1 Determine and configure hardware settigs
101.2 Boot the system
101.3 Change runlevels and shutdown or reboot system

Linux Installation and Package Management
102.1 Design hard disk layout
102.2 Install a boot manager
102.3 Manage shared libraries
102.4 Use Debian package management
102.5 Use RPM and YUM package management

 GNU and Unix Commands
103.1 Work on the command line
103.2 Process text streams using filters
103.3 Perform basic file management
103.4 Use streams, pipes and redirects
103.5 Create, monitor and kill processes
103.6 Modify process execution priorities
103.7 Search text files using regular expressions
103.8 Perform basic file editing operations using vi

 Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
104.1 Create partitions and filesystems
104.2 Maintain the integrity of filesystems
104.3 Control mounting and unmounting of filesystems
104.4 Manage disk quotas
104.5 Manage file permissions and ownership
104.6 Create and change hard and symbolic links
104.7 Find system files and place files in the correct location

Detailed Objectives

  1. Shells, Scripting and Data Management
  2. User Interfaces and Desktops
  3. Administrative Tasks
  4. Essential System Services
  5. Networking Fundamentals
  6. Security

Shells, Scripting and Data Management
105.1 Customize and use the shell environment
105.2 Customize or write simple scripts
105.3 SQL data management

User Interfaces and Desktops
106.1 Install and configure X11
106.2 Setup a display manager
106.3 Accessibility

Administrative Tasks
107.1 Manage user and group accounts and related system files
107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs
107.3 Localisation and internationalisation

Essential System Services
108.1 Maintain system time
108.2 System logging
108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics
108.4 Manage printers and printing

Networking Fundamentals
109.1 Fundamentals of internet protocols
109.2 Basic network configuration
109.3 Basic network troubleshooting
109.4 Configure client side DNS

Security
110.1 Perform security administration tasks
110.2 Setup host security
110.3 Securing data with encryption

مدت زمان: ۵۰ ساعت

 ‌

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این کارگاه مراجعه فرمایید:

http://laitec.sharif.ir

ارسال دیدگاه